Year : 2019 Volume : 16 Issue : 2

Full Text (PDF)

Teknoloji Destekli Matematik Etkinliklerinin Değerlendirilmesinde SAMR Modelinin Kullanımı

Open Access

Abstract

Teknolojik gelişmelerle, öğrencilerin kazanması gereken bilgi ve beceriler sürekli olarak gelişmekle birlikte ölçme ve değerlendirme araçları ve yaklaşımları da değişmektedir. Bu bağlamda, teknoloji destekli geliştirilen etkinliklerin bu bilgi ve becerileri ne düzeyde karşıladığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeye imkân veren yaklaşımlardan biri de SAMR modelidir. SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) modeli, eğitiminde teknolojiyi seçme, kullanma ve değerlendirme konularında dört basamaklı bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, matematik eğitimcilerinin geliştirdikleri teknoloji destekli etkinlikleri SAMR modeline göre değerlendirme sürecinin ve öğretime olası yansımalarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada öğretim üyelerinin görüşleri yazılı değerlendirmeler ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerle alınmıştır. Analiz süreci içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın, SAMR modeli ile teknolojinin eğitim ortamına entegre süreci değerlendirmesini örneklendirmesi ve 21. yüzyıl öğrenenleri için teknolojik yeterlilikler bağlamında değerlendirmesi açısından gelecekteki çalışmalara öngörü sunacağı düşünülmektedir. Cite this article as: Aydoğan Yenmez, A., Gökçe, S. (2019). Using the SAMR Model for Evaluating Technology-aided Mathematics Activities. HAYEF: Journal of Education, 16(2); 221-245.

Keywords

Matematik-eğitimi   matematik-etkinliklerinin-değerlendirilmesi   model-basamakları   SAMR   teknoloji-entegrasyonu  

Corresponding Author

Arzu AYDOĞAN YENMEZ

References

 • Ashrafzadeh, A., & Sayadian, S. (2015). University instructors’ concerns and perceptions of technology integration. Computers in Human Behavior, 49, 62-73.
 • Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: ölçek geliştirme çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ceylan, B. (2017). Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Öğretmen, S. Z. Genç içinde, Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması (s. 107-121). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, R., ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ersoy, Y., & Baki, A. (2004). Teknoloji destekli matematik eğitimi için okullarda aşılması gereken engeller. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.
 • <
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.5152/hayef.2019.19017

Full Text (PDF)

Using the SAMR Model for Evaluating Technology-aided Mathematics Activities

Open Access

Abstract

With the help of technological developments, the knowledge and skills that students need to acquire constantly evolve, and evaluation instruments and approaches accordingly change. In this context, it is necessary to assess and evaluate at what level the technology-aided activities allow for the development of such knowledge and skills. SAMR model is one of the approaches that allow this evaluation. The SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) model is a four-step approach to the selection, use, and evaluation of technology in education. The purpose of this study is to examine the process of assessing technology-aided activities developed by mathematics educators and its reflections on teaching according to the SAMR model. The study utilizing the case study method received the opinions of the faculty members with written assessments and semi-structured interviews. In this study, content analysis was carried out. It is thought that this study will provide an insight into the future studies in terms of exemplifying the evaluation of the integration of technology into education with the SAMR model and addressing it for the 21st-century learners within the context of technological competences. Cite this article as: Aydoğan Yenmez, A., Gökçe, S. (2019). Using the SAMR Model for Evaluating Technology-aided Mathematics Activities. HAYEF: Journal of Education, 16(2); 221-245.

Keywords

Evaluating-mathematics-activities   mathematics-education   model-steps   SAMR   technology-integration  

Corresponding Author

Arzu AYDOĞAN YENMEZ

References

 • Ashrafzadeh, A., & Sayadian, S. (2015). University instructors’ concerns and perceptions of technology integration. Computers in Human Behavior, 49, 62-73.
 • Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: ölçek geliştirme çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ceylan, B. (2017). Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Öğretmen, S. Z. Genç içinde, Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması (s. 107-121). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, R., ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ersoy, Y., & Baki, A. (2004). Teknoloji destekli matematik eğitimi için okullarda aşılması gereken engeller. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.
 • <
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.5152/hayef.2019.19017

Full Text (PDF)