Hakkında

HAYEF: Journal of Education, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemli değerlendirme ilkelerine göre yayın yapan uluslararası açık erişimli bilimsel yayın organıdır. HAYEF: Journal of Education, 2004 yılında yayım hayatına Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Dergisi olarak başlamıştır. 2017 yılı Ekim sayısı itibariyle HAYEF: Journal of Education olarak adı değiştirilmiştir. Dergi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Almanca ya da Fransızca yazılmış makaleler de HAYEF: Journal of Education’da yayınlamak üzere değerlendirmeye alınmaktadır.

HAYEF: Journal of Education (e-ISSN: 2602-4829), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli ve elektronik bir dergidir. Dergide eğitim ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, özel olarak meta analiz ve meta sentez çalışmalarına, güncel alan yazına yönelik özgün derlemelere ve kuramsal çalışmalara yer verilmektedir. HAYEF: Journal of Education dergisinin temel amacı, eğitim alanında üretilen bilgilerin geniş bir platformda paylaşılmasını sağlamaktır. Bu anlamda HAYEF: Journal of Education dergisi araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve eğitim politikacılarını ortak bir noktada buluşturmayı hedeflemektedir. Dergi, eğitim alanında üretilen bilgilerin eğitimsel sorunların çözümüne, eğitimde uygulamanın niteliğinin artmasına ve yeni bilgilerin üretilmesine öncülük edecek araştırmalara odaklanmaktadır.

Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. HAYEF: Journal of Education, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

HAYEF: Journal of Education, EBSCO ve Proquest tarafından indekslenmektedir.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef sayfasındaki çevrimiçi makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.


Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.


HAYEF: Journal of Education açık erişimli bir yayın olup Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) deklarasyonuna dayalı yayın modelini benimsemiştir. Derginin arşivine ücretsiz ve açık erişimli olarak http://hayefjournal.istanbul.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir. HAYEF: Journal of Education’ın içeriği Creative Commons Alıntı-GayriTicari 4.0 lisansı ile lisanlanmaktadır.

                                                                                                                                                                                   

Baş Editör: Muhammet Baştuğ

Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 440 00 00  / 11988

Faks:  +90 (212) 513 05 61

E-mail: mbastug@istanbul.edu.tr

 

Yayıncı: AVES

Adres: Büyükdere cad, 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey

Tel: +90 212 217 17 00

Faks: +90 (212) 217 22 92

E-mail: info@avesyayincilik.com

Web sayfası: avesyayincilik.com


İçerik

HAYEF: Journal of Education, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemli değerlendirme ilkelerine göre yayın yapan uluslararası açık erişimli elektronik bilimsel yayın organıdır. Dergi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Almanca ya da Fransızca yazılmış makaleler de HAYEF: Journal of Education’da yayınlamak üzere değerlendirmeye alınmaktadır.

HAYEF: Journal of Education; eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yüksek bilimsel seviyede yayınladığı makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Dergi eğitim alanında kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma ve derleme yazıları yayınlamaktadır.

Yayın Politikası

Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. HAYEF: Journal of Education, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Dergideki makalelerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazar(lar)a herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez. 

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Değerlendirme Süreci

HAYEF: Journal of Education’a gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler, 1 aylık süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Yayın Kurulu ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere gönderebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından yönetilmektedir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editördedir.

Etik ve İzinler

Araştırmaların etik ilkelerle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar gereken durumlarda araştırmaları için ilgili kurumlardan izin ve katılımcılardan ya da gönüllülerden onam almış olmalı ve bu bilgiyi makalelerinin “Yöntem” bölümünde beyan etmelidir. Katılımcıların çocuk olması durumunda gerekli onam çocuğun ebeveynlerinden alınmalıdır. Her çalışma izin ya da onam gerektirmese de Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda yazarlardan çalışmalarının etik süreci ile ilgili detay isteyebilir.

Dergiye makale gönderen tüm yazarların hazırladıkları çalışmalarda evrensel etik ilkelere uymaları beklenmektedir. Bu ilkeler; bilimsel doğruluk, veri ve analiz doğruluğu, kurumsal dürüstlük, tarafsızlık ve sosyal sorumluluk çerçevesinde şekillenmektedir.  

Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır. Cümleler ve ifadeler yazar olarak size ait olsa dahi, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmalıdır.

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olunuz.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket etmektedir.

Yazarlık

Bilimsel bir makalenin yazarlığı, makale yazarı olarak belirtilen kişinin çalışmaya önemli katkı sunduğu ve makale içeriğinin tüm sorumluluğunu taşıdığı anlamına gelmektedir. Birden fazla yazarı olan makalelerin yazarlarından aşağıdaki kriterleri karşılanmaları beklenmektedir:

  • Makalenin tasarım, veri toplama ve/veya veri analizi aşamalarında kayda değer bir katkısı olması
  • Makale yazımı ya da düzenlemesi aşamalarında görev almış olması
  • Makalenin dergiye gönderilecek son haline ve hangi dergiye gönderileceğine onay vermiş olması
  • Makale içeriğinin tüm sorumluluğunu kabul etmesi

Yukarıdaki maddeler dışında, makaleye yapılmış herhangi başka bir bireysel katkı Teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

Çıkar Çatışması

HAYEF: Journal of Education; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmelidir. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editoryal Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

Telif ve Lisanslama

HAYEF: Journal of Education, ilk gönderim sırasında  http://hayefjournal.istanbulc.edu.tr/tr/_ adresinden indirilebilen Telif Hakkı Lisans Sözleşmesinin imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak, makalenin Cerrahpaşa Tıp Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler.

Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler HAYEF: Journal of Education, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

                                                                     

MAKALE HAZIRLAMA

Makaleler sadece https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef adresinde yer alan derginin çevrimiçi makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazarların; Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi’ni ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu forma http://hayefjournal.istanbulc.edu.tr/tr/_adresinden erişilebilmektedir.

Makale Hazırlama

HAYEF: Journal of Education’ne gönderilen tüm yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalelerde sayfa sınırı bulunmamaktadır.

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;

-          Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,

-          Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,

-          Yazarların ORCID numaralarını

-          Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,

-          Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,

-          Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri

-          Makale daha önceden bir bilimsel toplantıda sunulduysa, ilgili bilimsel toplantının detaylı bilgilerini içermelidir.

Özet: Özgün araştırma makalelerinde 200 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet bölümü alt başlık içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

İngilizce genişletilmiş özet: Türkçe yazılan makalelerin uluslararası platformda görünürlüğü ve atıf oranını arttırmak amacıyla, yalnızca araştırma makaleleri için 800-1000 kelimelik İngilizce geniş özet hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. İngilizce geniş özet makalenin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonucu kapsamlı bir biçimde özetleyecek şekilde hazırlanmalıdır. İngilizce genişletilmiş özet “Giriş ve Çalışmanın Amacı, Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Yöntem, Bulgular ve Tartışma ile Sonuç ve Öneriler” alt başlıklarını içermelidir.

Anahtar Sözcükler: Araştırma makaleleri en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmelidir. Anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanıp ilgili özetin altına yazılmalıdır.

Makale Türleri

Özgün Araştırma: Nicel, nitel ve karma yöntemli çalışmalar ile meta araştırmalar “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Tartışma” bölümlerini içermelidir.

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir.

Tablolar

Tablolar ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılarak ana dosyada yer almalıdır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.

Resim ve Resim Altyazıları

Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

P değerleri tablo içerisinde gösterilmemelidir. Metin içerisindeki p değerleri ise italik olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar

Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) 6. versiyona göre hazırlanmalıdır. Makalelerde konuyla ilgili en güncel kaynakların kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kaynakların doğrulu yazarların sorumluluğundadır.

Farklı yayın türleri için kaynakça biçimleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Kitap: Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kitap bölümü: Öztürk, O. &Uluşahin, A. (2008). Nevrotik, Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar: Saplantı-Zorlantı Bozukluğu, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları içinde (ss. 480-496). Tuna Matbaacılık,11. Baskı.

Makale: Köseoğlu, S.A & Yıldız, Y. (2018). Tek Ebeveynli Çocukların Yaşam Deneyimleri, HAYEF: Journal of Education, 15(2), 80-98.

Yazarlı web sayfası: Bayrakçeken, S. ve Çelik, S. (2008). Bilimin doğası. 18 Eylül 2014 tarihinde, <http://www.ppt2txt.com/r/4dbeddab > adresinden alınmıştır.

Tez: Yılmaz, A. E. (2002). Boşanmış ebeveynlerin duygusal/sosyal uyumu ve psikolojik sıkıntılarının çocukla ilgili konularda algılanan güç/kontrol, algılanan sosyal destek ve demografik özelliklerden yordanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Revizyonlar

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, hakemlerin istediği düzeltmeleri ve hakemlerin sorularına yanıtlarını ana metin içerisinde renklendirerek belirtmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.


Baş Editör: Muhammet Baştuğ

Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 440 00 00  / 11988

Faks:  +90 (212) 513 05 61

E-mail: mbastug@istanbul.edu.tr 


Yayıncı: AVES

Adres: Büyükdere cad, 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey

Tel: +90 212 217 17 00

Faks: +90 (212) 217 22 92

E-mail: info@avesyayincilik.com

Web sayfası: avesyayincilik.com

Baş Editör

Doç. Dr. Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye  
​Eposta: mbastug@istanbul.edu.tr


Editörler

Doç. Dr. Sevda Küçük, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye ​ 
Eposta: sevda.kucuk@istanbul.edu.tr ​
ORCID ID: 0000-0002-2679-5177

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Güner, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye ​
Eposta: pinar.guner@istanbul.edu.tr 
​ORCID ID: 0000-0003-1165-0925


Editör Kurulu

Prof. Dr. Abendroth-Timmer, Siegen University, Siegen, Germany
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Daniela Elsner, Goethe University, Frankfurt, Germany
Prof. Dr. Douglas K. Hartman, Michigan State University, Michigan, USA
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Linda Robertson, Kent State University, Ohio, USA
Prof. Dr. Mehmet Açıkalın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Prof. Dr. Necmettin Sevil, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Pınar Bayhan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Prof. Dr. Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
Doç. Dr. Önder Sünbül, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye
Dr. Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, School of Education of the Polytechnic Institute of Porto, Portugal

İndeksler

-EBSCHO​

-ProQuest​