Yıl : 2019 Cilt : 16 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Öğretmenlerin Değer Yönelimlerinin Kişilerarası Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkisi

Open Access

Öz

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerinin kişilerarası öz-yeterlik algılarını tespit etmek ve öğretmenlerin değer yönelimlerinin, kişilerarası öz-yeterlik algıları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama desende tasarlanmıştır. Araştırma evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sarıyer ilçesinde görev yapan ortaokul ve ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 64 okulda görev yapan 493 öğretmendir. Verilerin toplanmasında, “Öğretmen Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği”(KÖYÖ); “Portre Değerler Ölçeği” (PDÖ) ile araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, bağımsız grup t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), Kruskal-Wallis H testi, Mann-Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi, Pearson Ki Kare testi, Lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin değer yönelimlerinin öz-yeterlik algıları üzerine evrenselcilik, güvenlik ve öz-yönelim değerleri etkili olmuştur. Bu aynı zamanda araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin en çok önem verdikleri ilk üç değerdir. Bu iki sonuç, evrenselcilik, güvenlik ve öz-yönelim değerlerinin, hem öğretmenlerin öz-yeterliklerini etkileyen değerler olduğunu, hem de öğretmenlerin tercih ettikleri ilk üç değer olduğunu göstermektedir. Cite this article as: Kaya, F.Ş., Türkan, S. (2019). The effect of the teachers’ value orientation on interpersonel self-efficacy perceptions. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 89-116.

Anahtar Kelimeler

Değer   değer-yönelimi   kişilerarası-öz-yeterlik-algısı   öğretmen-öz-yeterliği   öz-yeterlik  

Sorumlu Yazar

Ferda Şule KAYA

Kaynakça

 • Allport, G. W. (1961) Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. (1960). Study of values (3rd éd. rev.). Boston: Houghton Mifflin.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman (Ed.), Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
 • Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Pres.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman
 • Braithwaite, V. A. & Scott, W. A. (1991) Values. In J. P. Robinson, P. R. Shaver & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes: Measures of Social Psychological Att
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/hayef.2019.19005

Tam Metin (PDF)

The Effect of the Teachers’ Value Orientation on Interpersonel Self-Efficacy Perceptions

Open Access

Öz

The aim of this study is to determine teachers’ perceived interpersonel self-efficacy and the effect teachers’ value orientations on interpersonel self-efficacy perception. The correlational design was used in the research. The population of the research was teachers working at the primary schools and secondary schools in the Sarıyer in the 2014-2015 education year. The sample of this study consisted of 493 teachers working at the 64 schools, which was determined by the use of the random sampling method. During the data collection process, “The Teacher Interpersonal Self-efficacy Scale” , “Portrait Values Questionnaire” and “Personal Informatin Form” developed by the researcher were used. Data analysis was done using the independent group t- test, single – sided variance analysis ( Anova ), Kruskal-Wallis H test, Mann-Whitney U test, Spearman correlation analysis, Pearson chi square test, Linear regression analysis. When the findings were evaluated it was discovered that; Universalism, security and self-direction are the major values effecting teacher’s perceived interpersonel self-efficacy. These findings shows that these three values are most important values for all teachers. These are universalism, security and self-direction. These three values also interact with self-efficacy perceptions. Cite this article as: Kaya, F.Ş., Türkan, S. (2019). The effect of the teachers’ value orientation on interpersonel self-efficacy perceptions. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 89-116.

Anahtar Kelimeler

Interpersonel-self-efficacy-perception   self-efficacy   teachers’-self-efficacy   value   value-orientation  

Sorumlu Yazar

Ferda Şule KAYA

Kaynakça

 • Allport, G. W. (1961) Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. (1960). Study of values (3rd éd. rev.). Boston: Houghton Mifflin.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman (Ed.), Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
 • Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Pres.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman
 • Braithwaite, V. A. & Scott, W. A. (1991) Values. In J. P. Robinson, P. R. Shaver & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes: Measures of Social Psychological Att
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/hayef.2019.19005

Tam Metin (PDF)