Yıl : 2019 Cilt : 16 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Bir Sınıf Öğretmeninin Öğrencilerine Sunduğu Öğrenme Fırsatlarının İncelenmesi*

Open Access

Öz

Sınıf öğretmeninin sunduğu öğrenme fırsatlarının ve bu sunumun nasıl gerçekleştirildiğinin belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada bir 4. sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğrenme fırsatlarının neler olduğunun yanı sıra nasıl sunulduğu ya da sunulmadığı da ayrıntılı bir şekilde sınıf ortamında sınıf kültürü çerçevesinde gözlemlenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden etnografik durum çalışması olarak uygulanmıştır. Sınıf gözlemleri ve yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanan veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmeninin öğrencilerini düşünmeye sevk eden öğrenme fırsatlarını kavramsal olarak ve uygulamada yeterli düzeyde sunmadığı, bazen sınıf içi tartışmaları kullansa da, bu tartışmaların öğrenme fırsatları oluşturmaları bakımından yetersiz kaldıkları gözlemlenmiştir. Cite this article as: Hiğde, A., Acar, E. (2019). Investigation of the Learning Opportunities Provided by a Classroom Teacher to Her Students. HAYEF: Journal of Education, 16(2); 246-266.

Anahtar Kelimeler

İlkokul-matematik-sınıfı   öğrenme-fırsatı   sınıf-etnografisi  

Sorumlu Yazar

Aylin HİĞDE

Kaynakça

  • Anthony, G., Hunter, J., & Hunter, R. (2015). Supporting prospective teachers to notice students’ mathematical thinking through rehearsal activities. Mathematics Teacher Education and Development, 17(2), 7-24.
  • Bloor, M. A., & Wood, F. A. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. Sage Publications, London.
  • Copes, L., & Shager, N. K. (2003). Phasing problem-based teaching into a traditional educational environment. In H. L. Schoen (Ed.), Teaching mathematics through problem solving: Grades 6-12 (pp. 1985-205). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
  • Doğan, O. ve Kılıç, H. (2019). Matematik öğrenme fırsatları: fark etme ve harekete geçme. Eğitim ve Bilim, 44(199), 1-19.
  • Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children’s thinking in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 27
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.5152/hayef.2019.19019

Tam Metin (PDF)

Investigation of the Learning Opportunities Provided by a Classroom Teacher to Her Students

Open Access

Öz

This study aims to determine of learning opportunities provided by a classroom teacher to her students, and uses the example of a 4th-grade teacher to do so. The types of learning opportunities and how they were presented by the teacher were observed in detail in the classroom environment, within the framework of the classroom culture. Qualitative research methods were used in this ethnographic case study. The data were collected by way of classroom observations and semi-structured interviews and analyzed by descriptive and content-based analyses. It was observed that the classroom teacher did not adequately present the learning opportunities that encouraged students to think conceptually and practically. Although in-class discussions were conducted sometimes, they were insufficient in creating appropriate learning opportunities. Cite this article as: Hiğde, A., Acar, E. (2019). Investigation of the Learning Opportunities Provided by a Classroom Teacher to Her Students. HAYEF: Journal of Education, 16(2); 246-266.

Anahtar Kelimeler

Classroom-ethnography   elementary-math-classroom   opportunity-to-learn  

Sorumlu Yazar

Aylin HİĞDE

Kaynakça

  • Anthony, G., Hunter, J., & Hunter, R. (2015). Supporting prospective teachers to notice students’ mathematical thinking through rehearsal activities. Mathematics Teacher Education and Development, 17(2), 7-24.
  • Bloor, M. A., & Wood, F. A. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. Sage Publications, London.
  • Copes, L., & Shager, N. K. (2003). Phasing problem-based teaching into a traditional educational environment. In H. L. Schoen (Ed.), Teaching mathematics through problem solving: Grades 6-12 (pp. 1985-205). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
  • Doğan, O. ve Kılıç, H. (2019). Matematik öğrenme fırsatları: fark etme ve harekete geçme. Eğitim ve Bilim, 44(199), 1-19.
  • Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children’s thinking in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 27
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.5152/hayef.2019.19019

Tam Metin (PDF)